logo School Reviews

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ

Số điện thoại: 028 3930 9912   - Email: bbt.syt@tphcm.gov.vn

Địa chỉ: 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Website: http://www.medinet.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn

Căn cứ quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế thành phố:

CHỨC NĂNG CỦA SỞ Y TẾ

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CUA SỞ Y TẾ

1. Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố

1.1. Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố thuộc lĩnh vực y tế;

1.2. Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế;

1.3. Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

2. Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

2.1. Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc lĩnh vực y tế;

2.2. Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

2.3. Dự thảo các văn bản quy định mối quan hệ giữa Sở Y tế với các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện về công tác y tế trên địa bàn thành phố; giữa Phòng Y tế với các đơn vị, tổ chức có liên quan về công tác y tế trên địa bàn quận, huyện;

2.4. Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh, dân số - kế hoạch hóa gia đình và công tác y tế khác trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

3. Về công tác thi hành pháp luật

3.1. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về y tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

3.2. Xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Y tế.

4. Về truyền thông, giáo dục sức khỏe

4.1. Tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe;

4.2. Làm đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí, người dân về công tác y tế trên địa bàn thành phố.

5. Về y tế dự phòng

5.1. Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; dự phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn thành phố;

5.2. Chỉ đạo, tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyền nhiễm gây dịch; thực hiện thông báo tình hình dịch theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố dịch và hết dịch theo quy định của pháp luật;

5.3. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiêm chủng vắc xin và sử dụng sinh phẩm y tế cho các đối tượng theo quy định của Bộ Y tế; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

5.4. Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với các phòng xét nghiệm theo quy định về chuyên môn của Bộ Y tế và pháp luật;

5.5. Làm đầu mối về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trên địa bàn thành phố;

5.6. Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS của thành phố.

6. Về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng

6.1. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần theo phân cấp quản lý và theo phân tuyến kỹ thuật;

6.2. Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật;

6.3. Cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới theo quy định của Bộ Y tế và pháp luật.

7. Về y dược cổ truyền

7.1. Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại thành phố;

7.2. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y dược cổ truyền trên địa bàn thành phố theo phân cấp;

7.3. Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo quy định của pháp luật.

8. Về dược và mỹ phẩm

8.1. Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc không đảm bảo chất lượng theo quy định;

8.2. Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược (cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược), cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm theo đúng quy định của Bộ Y tế và pháp luật;

8.3. Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định của pháp luật;

8.4. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dược bệnh viện và các nhiệm vụ khác theo đúng thẩm quyền được phân cấp.

9. Về trang thiết bị và công trình y tế

Hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế.

10. Về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản

10.1. Tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình;

10.2. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản;

10.3. Quyết định cho phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính, thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định của pháp luật;

10.4. Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của thành phố.

11. Về bảo hiểm y tế

Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

12. Về đào tạo nhân lực y tế

12.1. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn thành phố;

12.2. Quản lý cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

13. Các công tác khác

13.1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

13.2. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính về lĩnh vực y tế theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố;

13.3. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố;

13.4. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện;

13.5. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế;

13.6. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố;

13.17. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và các Bộ liên quan và theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố;

13.8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố;

13.9. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

13.10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố;

13.11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Y tế;

13.12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

I. Các Chi cục:

1. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

II. Các đơn vị sự nghiệp công lập:

1. Bệnh viện Đa khoa tuyến thành phố:

1.1. Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

1.2. Bệnh viện Nhân dân 115.

1.3. Bệnh viện Trưng Vương.

1.4. Bệnh viện Nguyễn Trãi.

1.5. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

1.6. Bệnh viện An Bình.

1.7. Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

1.8. Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

1.9. Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi.

1.10. Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

2. Bệnh viện Chuyên khoa tuyến thành phố:

2.1. Bệnh viện Bình Dân.

2.2. Bệnh viện Từ Dũ.

2.3. Bệnh viện Hùng Vương.

2.4. Bệnh viện Nhi Đồng 1.

2.5. Bệnh viện Nhi Đồng 2.

2.6. Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới.

2.7. Bệnh viện Ung Bướu.

2.8. Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình.

2.9. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

2.10. Bệnh viện Tâm thần.

2.11. Bệnh viện Mắt.

2.12. Bệnh viện Răng Hàm Mặt.

2.13. Bệnh viện Tai Mũi Họng.

2.14. Bệnh viện Da Liễu.

2.15. Bệnh viện Truyền máu Huyết học.

2.16. Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp.

2.17. Viện Tim (đơn vị hợp tác với nước ngoài).

2.18. Viện Y dược học dân tộc.

2.19. Bệnh viện Y học cổ truyền.

2.20. Bệnh viện Nhân Ái.

2.21. Khu Điều trị Phong.

2.22. Bệnh viện Nhi đồng thành phố

3. Các Trung tâm chuyên ngành và y tế dự phòng:

3.1. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố.

3.2. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế.

3.3. Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe lao động và Môi trường.

3.4. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

3.5. Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe.

3.6. Trung tâm Dinh dưỡng.

3.7. Trung tâm Pháp Y.

3.8. Trung tâm Giám định Y khoa.

3.9. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

3.10. Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm.

3.11. Trung tâm Cấp cứu 115.

4. Các ban

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế.

 

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục