logo School Reviews

Tục ngữ Ngay thẳng

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Ngay thẳng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Người ngay mắc cạn, kẻ gian vui cười.

Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà.

Mất lòng trước, được lòng sau.

Cây ngay chẳng sợ chết đứng.

Một câu nói ngay, bằng làm chay cả tháng.

Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.

Làm tôi ngay, ăn mày thật.

Của ngang chẳng góp, lời tà chẳng thưa.

Tu thân rồi mới tề gia, lòng ngay nói thật gian tà mặc ai.

Giàu về hàng nén, chẳng giàu về xén bờ.

.........................

Tục ngữ Ngu dốt

Tuyển tập Tục ngữ Ngu dốt hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Ba năm ở với người đần, chẳng bằng một lúc đứng gần người khôn.

Thà rằng làm lẽ thứ mười, còn hơn chính thất những người đần ngu.

Ngu si hưởng thái bình.

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.

Bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng.

Già đời còn mang tơi chữa cháy.

Ở đời có bốn chữ ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục